Öt (5!) évre emelték a mezőgazdasági vontatók időszakos vizsgálatának határidejét!

Forrás: munkavedelem.gmgi.hu

2013. június 01.-ével Nemzeti Fejlesztési Miniszter, az 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet módosításával öt (5!) évre emelte fel a T1., a T2., a T3. és a T4. járműkategóriába tartozó, mezőgazdasági vontatók és a kizárólag e járműkategóriákba tartozó mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatható pótkocsik időszakos vizsgálatának határidejét.
Az 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletet módosító 18/2013.(V.9.) NFM rendelet az időszakos vizsgálat határidejének meghosszabbításán kívül, egyéb, (az alábbiakban felsorolt) változásokat is tartalmaz:

 

A nemzeti fejlesztési miniszter 18/2013. (V. 9.) NFM rendelete a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet módosításáról

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában, a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

 

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

 

1. § A közúti járművek műszaki megvizsgálásról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A mezőgazdasági vontatók, valamint egyes mezőgazdasági célú lassú járművek T1.–T5. járműkategóriába sorolásának műszaki feltételeit a C. Függelék C/2. számú melléklet A. Fejezete határozza meg.”


2. § Az R. 4. §-a a következő (10) és (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A közlekedési hatóság az (1)–(9) bekezdésben foglaltak alapján kiadott típusbizonyítványban, továbbá az egyedi- és sorozat forgalomba helyezési engedélyben meghatározott műszaki adatok alapján megállapítja a járműtípusok műszaki adatait (a továbbiakban: típus-adatbázis).
(10a) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: KR.) szerint a jármű forgalomba helyezésekor a típus-adatbázisban meghatározott adatokkal vehető nyilvántartásba a jármű. A típus-adatbázis naprakész állapotáról és a közlekedési igazgatási hatóság számára elektronikus úton biztosított közvetlen hozzáférésről a közlekedési hatóság gondoskodik.”


3. § Az R. 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben felsorolt, forgalomba helyezendő gépkocsikra vonatkozóan a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben és az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az 1014/2010/EU bizottsági rendeletben meghatározott módon történő CO2 kibocsátási adatgyűjtésről, valamint a 293/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben, a 429/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben és a 114/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott adatgyűjtésről, az adatok karbantartásáról, ellenőrzéséről, hitelesítéséről, valamint az adatoknak e rendeletekben meghatározott határidőig történő továbbításáról:

a) az általános forgalomba helyezési engedély alapján történő forgalomba helyezés esetében a forgalmazó (közreműködő kereskedő) által kiadott Megfelelőségi nyilatkozatok adatai alapján,
b) a sorozat- és egyedi forgalomba helyezési engedéllyel történő forgalomba helyezés esetében az engedély adatai alapján
a közlekedési hatóság gondoskodik.”


4. § Az R. 4/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jármű-honosítási eljárás alkalmazásának feltétele, hogy a belföldi üzemeltetés céljából behozott közösségi jármű tulajdonjogát megszerző ügyfél a kérelméhez csatolja a származási ország hatósága által kiadott
a) nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát; vagy harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét, feltéve, hogy a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került, továbbá
b) a forgalomban való részvétel jogosultságát igazoló érvényes dokumentumot, amely igazolja a származási országban alkalmazott közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi ellenőrzési rendszernek való megfelelőséget.”


5. § Az R. 10. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A közlekedési hatóság a megfelelőségi nyilatkozat alkalmazásával történő forgalomba helyezési eljárás keretében a jármű műszaki adatainak a típus-adatbázissal való összevetését haladéktalanul, de legfeljebb öt napon belül elvégzi. Ezen eljárás során a „Műszaki adatlap” kiadása mellett a jármű ellenőrzött műszaki adatait a közlekedési hatóság elektronikus úton adja át a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv (a továbbiakban: Nyilvántartó) részére.
(4b) Amennyiben az új jármű kereskedelmi forgalomba hozatala vizsgáló állomáson történik, a (4) bekezdésben meghatározott eljárás során kiadott vagy elektronikusan átadott „Műszaki adatlap” adatainak kiegészítésével kiadott új „Műszaki adatlapon” – a változtatással érintett jellemzők MR.-ben foglaltaknak való megfelelősége ellenőrzésére korlátozott időszakos vizsgálat alkalmazásával – a vizsgabiztos megállapíthatja
a) a vonószerkezettel felszerelt jármű vontatásra való alkalmasságát, amennyiben a járműtípus a típusbizonyítvány alapján vontatásra alkalmas, valamint
b) a megkülönböztető- és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján jogosult üzemben tartó járműve esetében a jármű figyelmeztető- vagy megkülönböztető jelzésekkel való felszereltségét.”


6. § (1) Az R. 11. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az időszakos vizsgálat határidejét új jármű esetén a forgalomba helyezés napjától, használt jármű esetén a forgalomba helyezés előtti vizsgálat napjától számított)
„b) a motorkerékpárnál, a T5. járműkategóriába tartozó mezőgazdasági vontatónál, a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsinál, a „méhesházas” különleges felépítményű gépkocsi és pótkocsi, továbbá a motorkerékpár, a személygépkocsi és a T5. járműkategóriába tartozó mezőgazdasági vontató pótkocsijánál
ba) új jármű esetében négy évben,
bb) használt jármű esetében az első használatba vétel évét követő három naptári éven belül három évben, három naptári éven túl két évben,”
(kell meghatározni.)
(2) Az R. 11. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az időszakos vizsgálat határidejét új jármű esetén a forgalomba helyezés napjától, használt jármű esetén a forgalombahelyezés előtti vizsgálat napjától számított)
„e) „OT” betűjelű különleges rendszámmal üzemeltetett muzeális jellegű jármű, valamint a T1., a T2., a T3. és a T4. járműkategóriába tartozó mezőgazdasági vontató és a kizárólag e járműkategóriákba tartozó mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatható pótkocsi esetében öt évben,”
(kell meghatározni.)


7. § Az R. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az időszakos vizsgálaton az MR. 5–8., 17., 19. és 21. §-a kivételével az üzemeltetési műszaki feltételek megtartását, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezete fennállását, továbbá a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi tulajdonságokat érintő változtatásokat, valamint a közúti közlekedési szolgáltatást végző járművek esetében az ezekre vonatkozó külön feltételek teljesítését ellenőrizni kell, továbbá a gépjárművek esetében – a versenyjárművek kivételével – rögzíteni kell a kilométer-számláló műszer által jelzett értéket is.”


8. § Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az időszakos vizsgálat eredményéről és a jármű megállapított műszaki adatairól a közlekedési hatóság elektronikus úton a Nyilvántartót értesíti, továbbá a jármű műszaki adatait, valamint a következő időszakos vizsgálat határidejét (műszaki érvényességi idejét) tartalmazó „Műszaki adatlap”-ot kell kiadni. Ha a közlekedési hatóság megállapítja, hogy a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek megfelel,
a) a forgalmi engedélybe bejegyzendő műszaki érvényességi időt a 11. §-ban meghatározott időtartamra tekintettel megállapítja,
b) a KR.-ben meghatározott érvényesítő címkét és – a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló rendeletben meghatározott esetben – a plakettet kiadja,
c) a kiadott címkét és a plakettet a rendszámtáblán, valamint a jelzőcsíkot a forgalmi engedélyben rögzíti, és
d) a jelzőcsík sorszámát közli a Nyilvántartóval.”


9. § Az R. 13/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az engedély időbeli hatályának meghosszabbítását – az időszakos vizsgálathoz a 12. § (6) bekezdésében meghatározott követelményeken túl – az MR. 112/A. §-ában és 15. számú melléklet 6. és 8. pontjában foglalt üzemeltetési műszaki feltételek vizsgálata alapján kell végezni.”


10. § Az R. 15. § (5) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A jármű telephelyén végzett ellenőrzés – az (1)–(4) bekezdésekben meghatározott műszaki ellenőrzésen kívül – kiterjedhet:]
„d) az üzemben tartott járművekre vonatkozó, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvényben előírt biztosítási kötelezettség”
(megtartásának ellenőrzésére.)

 

11. § (1) Az R. 19/A. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott követelmény szempontjából figyelmen kívül kell hagyni
az MR.-ben meghatározott követelmény teljesítése érdekében a járműre pótlólag felszerelt vagy kiegészítő világító és fényjelző berendezéseket.”
(2) Az R. 19/A. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A muzeális jellegű jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata a közlekedési hatóság vizsgabiztosa által a közlekedési hatóság vagy a Magyar Autóklub vizsgáló állomásán a – (4)–(5) bekezdésben meghatározott – muzeális minősítő vizsgálatot követő legfeljebb 60 napig végezhető el.
(7) A muzeális jellegű jármű összeépítési- és egyedi forgalomba helyezése engedélyezési eljárása, továbbá forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata során a jármű gyártási időpontja alapján meghatározott műszaki követelményeket kell alkalmazni.”

A rendelet teljes terjedelmében a 2013. évi 73. számú Magyar Közlöny 51080. oldalán olvasható!

 

Magyar Közlöny 2013. évi 73. száma elérhető itt is!

vissza »
Keresse lapunkat a Facebookon!
Archívum - utolsó megjelent számaink
2022. április
2022. március
2022. február
2022. január
2021. december
2021. november
2021. október